WSO- dokument archiwalny

NIEOBOWIĄZUJĄCY dokument archiwalny

Wewnątrzszkolny system oceniania

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
W NYSIE
w roku szkolnym 2010/11

PODSTAWY PRAWNE

1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r.( z późniejszymi zmianami)

2. Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. ( z późniejszymi zmianami)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych i przechodzenia z jednego typu szkół do innych.

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych i przechodzenia z jednego typu szkół do innych.

10. Statut Szkoły.

 

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE

II. OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH DLA MŁODZIEŻY

III. EGZAMIN MATURALNY

IV.EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

V. PRZEPISY WSPÓLNE DLA EGZAMINU MATURALNEGO I EGZAMINU ZAWODOWEGO

 

I. WPROWADZENIE

§ 1

W założeniach reformy systemu edukacji nadrzędnym celem pracy edukacyjnej uczyniono wszechstronny rozwój ucznia, wspomagany przez integralnie pojmowane nauczanie, kształcenie umiejętności i wychowanie. System oceniania stwarza lepsze możliwości podsumowania osiągnięć szkolnych uczniów. Sprawiedliwa i wyważona ocena przedstawiona uczniowi przez nauczyciela musi stać się podstawową właściwością rozpoznawania postępów ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych. Ocena szkolna powinna motywować ucznia do pracy, informować ucznia i jego rodziców o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach.

II. OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH DLA MŁODZIEŻY

§ 2

1. Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
b) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§ 3

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

c) ocenianie b b bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z §14 ust. 5-16; ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 11 ust. 1 i §12 ust. 2

e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

§ 4

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 5

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę zgodnie z zasadami określonymi w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 6

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt a), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt a), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt a, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 7

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 8

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w §14 ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

§ 9

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnycy ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w § 11 ust.1 i 2 , § 12 ust.2 – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w szkolnym harmonogramie bieżącego roku szkolnego.

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 11 ust.1 i 2 i § 12 ust.2.

4. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

5. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani do wpisania do dziennika lekcyjnego oraz poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach niedostatecznych.

6. Sposoby powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia :

a) ogólne zebrania z rodzicami zgodnie z harmonogramem zawartym w planie dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym szkoły opracowywanym na każdy rok szkolny;

b) konsultacje indywidualne z nauczycielami podczas przerw śródlekcyjnych oraz w czasie ogólnych spotkań z rodzicami(prawnymi opiekunami);

c) wpisy do zeszytów lekcyjnych;

d) pisemna informacja do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;

f) informacja telefoniczna, odnotowana w dzienniku lekcyjnym.

7. Na ostatnich zajęciach edukacyjnych, ale nie później niż na cztery dni, przed klasyfikacyjnym (śródrocznym lub rocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia o wystawionej ocenie i dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku lekcyjnym.

§ 10

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, pracowników szkoły, opiekunów praktyk zawodowych, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, na warunkach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

a) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu;

b) w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.

§ 11

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

a) stopień celujący – 6;

b) stopień bardzo dobry – 5;

c) stopień dobry – 4;

d) stopień dostateczny – 3;

e) stopień dopuszczający – 2;

f) stopień niedostateczny – 1.

2. W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków : „+” i „-‘’ z wyjątkiem oceny celującej i niedostatecznej.

3.Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

a) celujący otrzymuje uczeń, który:

– posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie;

– samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

– posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami zarówno w sytuacjach typowych jak i problemowych;

– jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej;

b) bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie;

– sprawnie posługuje się posiadaną wiedzą i umiejętnościami w sytuacjach problemowych i typowych;

c) dobry otrzymuje uczeń, który :

– opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danych zajęć edukacyjnych;

– posługuje się posiadaną wiedzą i umiejętnościami w sytuacjach typowych;

d) dostateczny otrzymuje uczeń, który:

– opanował treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w nauce danych zajęć edukacyjnych;

– rozwiązuje ( wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

e) dopuszczającyotrzymuje uczeń, który:

– w ograniczonym zakresie opanował wiadomości i umiejętności danych zajęć edukacyjnych, ale braki nie przekreślają możliwości dalszej nauki przedmiotu;

– rozwiązuje ( wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

f) niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie osiągnął wymagań na ocenę dopuszczającą,

– nie opanował niezbędnego minimum wiadomości i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych,

– nie rozwiązuje zadań ( nawet z pomocą nauczyciela) o niewielkim stopniu trudności.

4. Oceny bieżące uczeń może otrzymać za:

a) pracę klasową – obejmuje większą partię materiału (czas trwania do 2 godz.);

b) sprawdzian – obejmuje dział lub część działu (czas trwania do 1 godz.);

c) kartkówkę – obejmuje do trzech ostatnich tematów lekcyjnych (czas trwania do 15 min.);

d) odpowiedź ustną;

e) pracę domową;

f) aktywność na lekcji;

g) pracę w grupie;

h) pracę dodatkową (długoterminowe prace projektowe, prace ćwiczeniowe, udział w konkursach przedmiotowych, prezentacje, referaty);

i) inny sposób przewidziany w przedmiotowym systemie oceniania.

5. Częstotliwość oceniania zależy od specyfiki przedmiotu, przy czym każdy uczeń powinien otrzymać z danego przedmiotu co najmniej 3 oceny.

6. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania uczniów poprzez różne formy sprawdzania ich wiedzy i umiejętności.

7. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, nieprzygotowanie do lekcji:

a) liczba prac klasowych i sprawdzianów nie może być większa niż liczba dni nauki w ciągu tygodnia;

b) nauczyciel zaznacza ołówkiem w dzienniku lekcyjnym termin sprawdzianu lub pracy klasowej, w ciągu dnia może być tylko jeden sprawdzian lub praca klasowa (nie dotyczy to sprawdzianów lub prac klasowych, których termin na prośbę uczniów jest ustalony ponownie- przesunięcia);

c) termin każdego sprawdzianu lub pracy klasowej musi być podany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

d) kolejny sprawdzian z danego przedmiotu może się odbyć, jeśli została wystawiona ocena z poprzedniego sprawdzianu;

e) ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu uczeń może poprawiać na zasadach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu;

f) ocena prac wymagających sprawdzenia musi nastąpić w przeciągu 2 tygodni od napisania pracy (prace literackie z języka polskiego – w ciągu 3 tygodni),

g) uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany do jego napisania w terminie do 2 tygodni od daty przeprowadzonego sprawdzianu;

h) kartkówka nie musi być zapowiedziana wcześniej ;

i) uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić na początku lekcji , że nie jest przygotowany do odpowiedzi ustnej, ale nie dotyczy to lekcji powtórzeniowej;

j) „szczęśliwy numerek”- uczeń ma prawo nie być pytany.

8. W okresie dwóch tygodni przed klasyfikacją śródroczną i roczną nie należy przeprowadzać form sprawdzania osiągnięć, obejmujących zakres szerszy niż trzy jednostki tematyczne; dopuszczalne przeprowadzanie poprawy prac klasowych lub sprawdzianów.

9. Oceny klasyfikacyjne zatwierdzone uchwałą Rady Pelagicznej za I półrocze są ocenami ostatecznymi i nie podlegają poprawie.

11. Ocena śródroczna ma wpływ na ostateczną ocenę roczną.

12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

13. Dopuszcza się wprowadzenie pilotażowego systemu oceniania opartego o średnią ważoną.

§ 12

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c) dbałość o honor i tradycje szkoły;

d) dbałość o piękno mowy ojczystej;

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

a) wzorowe;

b) bardzo dobre;

c) dobre;

d) poprawne;

e) nieodpowiednie;

f) naganne

3. Kryteria ocen zachowania:

a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1) zawsze stosuje się do zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły, nauczycieli i wychowawcy klasy, przestrzega wszelkich regulaminów szkolnych;

2) poprzez swoją działalność podnosi wizerunek szkoły, wykazuje troskę o jej tradycje, zwyczaje i honor;

3) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, na bieżąco usprawiedliwia nieobecności, ma sporadyczne nieobecności, ma niewiele spóźnień ;

4) reprezentuje szkołę w środowisku uczestnicząc w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, jak również w różnego typu uroczystościach szkolnych i lokalnych;

5) aktywnie działa w organizacjach młodzieżowych na terenie szkoły, inicjuje różnego rodzaju imprezy szkolne;

6) bardzo chętnie włącza się do pomocy przy organizacji uroczystości szkolnych i pozaszkolnych;

7) jest inspiratorem działań na różnych płaszczyznach funkcjonowania szkoły;

8) jest zaangażowany w pomoc słabszym w nauce, organizuje samopomoc uczniowską;

9) przejawia pozytywny wpływ na postawy swoich kolegów, jest zawsze szczery, prawdomówny i uczciwy wobec innych, nie narusza przyjętych norm;

10) bierze czynny udział w działaniach organizacji pozaszkolnych (świetlice, kluby, organizacje charytatywne, wolontariat);

11) reaguje na przejawy niszczenia lub dewastacji mienia szkolnego czy indywidualnego;

12) przestrzega zasad bezpieczeństwa jak również dba o bezpieczeństwo innych;

13) w kulturalny i taktowny sposób prowadzi dyskusję, zwraca uwagę na miejsce i towarzystwo, w którym toczy się dyskusja, reaguje sprzeciwem na wulgaryzmy;

14) ma krytyczną postawę wobec przejawów agresji, aktywizuje innych do takiej postawy;

15) potrafi przeciwstawić się agresji, zareagować stosownie do zaistniałej sytuacji, jest tolerancyjny, szanuje poglądy, inność ludzi oraz ich pracę;

16) jest wolny od szkodliwych nałogów, zdecydowanie przeciwstawia się i zwalcza szkodliwe nałogi;

17) czynnie uczestniczy w działaniach na rzecz promowania zdrowego stylu życia;

18) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, zawsze taktowny, uprzejmy, dba o własną godność i nie pozwala naruszać godności innych;

19) dba o estetykę własnego wyglądu oraz otoczenia, uzyskuje pochwały i nagrody za takt i kulturę, sposób współżycia w grupie;

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) stosuje się do zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły, nauczycieli i wychowawcy klasy;

2) przestrzega zapisów regulaminów szkolnych, jest prawdomówny i uczciwy wobec innych;

3) poprzez swoją działalność podnosi wizerunek szkoły, wykazuje troskę o jej tradycje, zwyczaje i honor;

4) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, na bieżąco usprawiedliwia nieobecności, ma niewiele godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień;

5) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w różnych kierunkach poprzez aktywne uczestnictwo w kołach przedmiotowych, klubach, w działalności sportowej, turystycznej i innej organizowanej na terenie szkoły i poza szkołą, chętnie bierze udział w konkursach, zawodach ;

6) chętnie służy pomocą przy organizowaniu różnych imprez i uroczystości szkolnych, jest członkiem organizacji młodzieżowej działającej na terenie szkoły, włącza się w życie klasy i szkoły;

7) zawsze przestrzega powszechnie przyjętych norm zachowania w społeczeństwie, szkole, klasie i poza nią;

8) dba o kulturę języka swojego i innych;

9) jest koleżeński, uczynny, tolerancyjny wobec innych;

10) uczeń jest wolny od szkodliwych nałogów, umie zająć krytyczne stanowisko wobec nich, uczestniczy w działaniach na rzecz promowania zdrowego stylu życia;

11) dba o estetykę własnego wyglądu oraz otoczenia;

12) szanuje pracę innych i dba o poszanowanie mienia szkolnego;

13) okazuje wszystkim należny szacunek;

14) dobrowolnie służy pomocą kolegom;

15) umie współpracować w grupie, stara się aktywizować swoich kolegów w prace na rzecz szkoły i klasy;

16) ma krytyczną postawę wobec przejawów agresji;

17) terminowo wypełnia przyjęte obowiązki i zadania;

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) akceptuje zarządzenia i polecenia dyrekcji szkoły, nauczycieli i wychowawcy klasy, cechuje go szczerość i uczciwość w życiu codziennym;

2) dba o dobre imię szkoły, akceptuje zwyczaje i tradycje szkolne;

3) stara się systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia, w wyznaczonych terminach usprawiedliwia nieobecności na zajęciach;

4) wykorzystuje swoje zainteresowania i uzdolnienia do zdobywania wiedzy i umiejętności w procesie kształcenia;

5) biernie uczestniczy w życiu klasy i szkoły;

6) wykazuje troskę o mienie indywidualne i szkolne;

7) przestrzega zasad bezpieczeństwa;

8) troszczy się o zdrowie własne i innych, zwraca uwagę na sytuacje niebezpieczne, właściwie reaguje na zło, przeciwstawia się agresji i innym objawom przemocy;

9) nie ulega nałogom;

10) jest życzliwy, w sposób kulturalny odnosi się do pozostałych osób, dba o własną godność i nie narusza godności innych;

11) dba o estetykę własnego wyglądu oraz otoczenia, nikt nie zgłasza większych zastrzeżeń dotyczących zachowania ucznia, jego sposobu bycia;

12) szanuje ludzką pracę, przy pomocy dialogu rozwiązuje konflikty, unika agresji;

13) poproszony, służy pomocą innym;

14) umie współpracować w grupie;

18) na ogół terminowo wypełnia przyjęte obowiązki i zadania;

d) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1) popełnia drobne uchybienia wobec zasad zawartychw obowiązujących w szkole regulaminach, oraz nie stosuje się do niektórych poleceń i zarządzeń;

2) dba o honor szkoły i kultywuje jej tradycje;

3) czasami zaniedbuje obowiązki szkolne, ma kłopoty z systematycznością;

4) uczniowi zdarzają się nieobecności oraz spóźnienia na zajęciach, zalega z terminowym usprawiedliwianiem nieobecności;

5) niechętnie wykorzystuje swoje zainteresowania i zdolności w zdobywaniu wiedzy w toku kształcenia;

6) biernie uczestniczy w życiu klasy i szkoły;

7) na ogół dba o kulturę języka swojego i innych;

8) na ogół jest koleżeński, uczynny i tolerancyjny wobec innych;

9) nie ulega nałogom;

10) szanuje pracę innych i dba o poszanowanie mienia szkolnego;

11) stara się okazać innym szacunek;

12) na ogół jest obojętny wobec przejawów agresji;

13) rzadko zdarza się , że służy pomocą kolegom;

14) nie zawsze współpracuje z grupą;

15) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków i powierzonych mu zadań;

e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1) bardzo często lekceważy polecenia i zarządzenia dyrekcji, nauczycieli i wychowawcy klasy;

2) nie stosuje się do regulaminów, jest nieuczciwy, oszukuje, jest postrzegany jako osoba, która kłamie;

3) symbole szkolne nie stanowią dla niego żadnych wartości, obce są mu tradycje i zwyczaje panujące w szkole;

4) nie wykazuje systematyczności, nie jest pilny, ma obojętny stosunek do nauki;

5) niesystematycznie i niepunktualnie uczęszcza na zajęcia, z trudem można wyegzekwować od ucznia usprawiedliwienia jego nieobecności;

6) nie wykazuje żadnych zainteresowań, unika podejmowania czynności wykonywanych na rzecz klasy i szkoły;

7) niechętnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, swoim złym zachowaniem zakłóca uroczystości, imprezy szkolne;

8) uczeń nie reaguje na oznaki niszczenia mienia, zdarzają mu się próby dokonywania zniszczeń lub podżegania innych do tego typu zachowań;

9) uczeń nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, swoim lekkomyślnym zachowaniem naraża na niebezpieczeństwo innych;

10) jest wulgarny bez względu na otoczenie, w którym się w danej chwili znajduje,

11) jest arogancki, nie dba o kulturę słowa, nie przestrzega zasad dyskusji;

12) zdarza się, że uczeń podburza innych do negatywnych zachowań, jest ich inicjatorem i uczestnikiem, obojętnie reaguje na wszelkie przejawy agresji;

13) ulega szkodliwym nałogom, często łamie nakazy i zakazy obowiązujące na terenie szkoły dotyczące palenia papierosów, picia alkoholu itp.;

14) pomimo różnych zabiegów ze strony innych osób uporczywie zachowuje się w sposób niekulturalny, jest arogancki, wulgarny, nie szanuje siebie i innych naruszając tym samym ich godność;

15) nie dba o swój wygląd ,nie dba o higienę osobistą;

16) brak samokrytyki, jego zachowanie narusza godność innych, niszczy i nie szanuje ludzkiej pracy;

f) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1) nagminnie łamie ogólnie przyjęte normy etyczne i zasady współżycia społecznego;

2) zupełnie lekceważy wszelkie regulaminy, zarządzenia i polecenia dyrekcji, nauczycieli i wychowawcy klasy, nie potrafi rozróżnić prawdy od kłamstwa;

3) jest niesystematyczny, lekceważy obowiązki szkolne, jest leniwy i niesamodzielny, pomimo starań wychowawcy i nauczycieli nie podejmuje żadnych prób poprawy;

4) swoją postawą naraża szkołę na złą opinię w środowisku, celowo działa na szkodę szkoły;

5) cechuje go lekceważący stosunek do systematycznego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach, sporadycznie usprawiedliwia nieobecności na zajęciach, fałszuje usprawiedliwienia sobie i innym uczniom;

6) nie wykazuje żadnych zainteresowań, deprymuje uczniów podejmujących różnego rodzaju aktywność intelektualną;

7) wykazuje postawę aspołeczną i egoistyczną;

8) niechętnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych, swoim złym zachowaniem celowo zakłóca uroczystości, imprezy szkolne;

9) niszczy mienie szkolne i indywidualne;

10) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, swoim lekkomyślnym zachowaniem naraża na niebezpieczeństwo innych;

11) jest wulgarny bez względu na otoczenie, w którym się w danej chwili znajduje, jest arogancki, nie dba o kulturę słowa ;

12) znęca się psychicznie i fizycznie nad innymi osobami, jest świadomym i celowym prowodyrem negatywnych zachowań;

13) inspiruje innych do ulegania nałogom, nie stosuje się do zakazów obowiązujących na terenie szkoły dotyczących palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków;

14) celowo i świadomie narusza wszelkie normy, ustalone wspólnie przez nauczycieli, kolegów i rodziców ,wszelkie zabiegi nie odnoszą żadnego skutku;

15) nie dba o swój wygląd (nieodpowiedni do sytuacji i miejsca strój, fryzura, inne gadżety), nie dba o higienę osobistą, nie reaguje na upomnienia, nakładane na niego kary statutowe nie przynoszą poprawy;

16) jego zachowanie narusza godność innych, niszczy i nie szanuje ludzkiej pracy;

17) świadomie nie nawiązuje współpracy z klasą lub grupą.

4. Wychowawca klasy na przedostatniej godzinie wychowawczej, przed klasyfikacyjnym (śródrocznym lub rocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej informuje ucznia o wystawionej ocenie zachowania i dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku lekcyjnym.

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a)oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwarazy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

§ 13

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 14

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki.

b)spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

6. Egzamin klasyfikacyjny z technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

9.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

10.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt b, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

11.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt b, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 8, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b – skład komisji;

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

15. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 15

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 16

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 16 i § 18 ust. 1.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem

§ 16.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt a), przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same
zajęcia edukacyjne;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 
jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca klasy;

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 
klasie;

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt a) 2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

1) skład komisji;

2) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt a);

3) zadania (pytania) sprawdzające;

4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;